iSAP Slide- Kế toán HCSN tổng hợp

GIẢI PHÁP


Ðối tượng sử dụng

Các đơn vị quản lý tài chỉnh tổng hợp như:

 • Sở tài chính
 • Phòng Tài Chính - Kế hoạch
 • Các đơn vị khác, ...

Mục đích sử dụng:

 • Quản lý thông tin các đơn vị HCSN.
 • Tổng hợp CSDL của các đơn vị? HCSN theo mã đơn vị, chương, lọai, khoản,..
 • Xây dựng theo phương thức tổng hợp 1 hoặc nhiều đơn vị theo mã đơn vị, chương, loại, khoản, mục, tiểu mục và nguồn vốn

CƠ SỞ PHÁP LÝ


TÍNH NĂNG


NGUYÊN TẮC HOẠCH TOÁN

Xây dựng hệ thống tài khoản chính và tài khoản ngân sách riêng

Lập báo cáo từ các chỉ tiêu cần tổng hợp.

BÁO CÁO ĐẦU RA

 • Bảng cân đối tài khoản
 • Bảng tổng hợp tình hình kinh phí và quyết toán kinh phí.
 • Báo cáo chi tiết kinh phí dự án tại KBNN.
 • Hệ thống sổ sách.
 • Mẫu biểu tổng hợp theo nhu cầu quản lý.
 • Báo cáo tổng hợp.

ĐẶC TÍNH NỔI BẬT


 • Với kiến trúc đa tầng trên chạy trên cả sever cho phép truy cập cả trong mạng nội bộ và truy cập từ xa thông qua hệ thống diện rộng WAN hoặc internet.
 • Truy xuất ngược bút toán trên 2 nhóm báo cáo: Tài chính và Ngân hàng.
 • Tìm kiếm, lọc số liệu chứng từ.
 • Báo cáo chuẩn tắc, xem công tác báo cáo chuẩn theo chế độ, cho phép chỉnh sửa linh hoạt phú hợp với đặc thù riêng của HCSN.
 • Có thể kết nối báo cáo sổ sách và chứng từ.
 • Hỗ trợ chuyển đổi cơ sở dữ liệu, lấy số dư đầu kỳ sang kế toán mới.

HỖ TRỢ CHĂM SÓC KHÁCH HÀNG


 • Bảo hành 12 tháng.
 • Cập nhật tính năng tiện ích, báo cáo theo chế độ, quy định mới nhât.
 • Hỗ trợ kiểm tra chương trình dữ liệu kiểm toán, cảnh báo sai sót định kỳ.
 • Sẵn sàng tổ chức tập huấn, tái tạo tập trung theo định kỳ theo yêu cầu của các đơn vị

Phương thức hỗ trợ

Tài liệu chuyển giao

 • Bản quyền chuyển giao
 • Bản tài liệu hướng dẫn

Phương thức chuyển giao

 • Đào tạo thông qua các lớp tập huấn tập trung
 • Hướng dẫn các đơn vị sử dụng thành thạo phần mềm, lên báo cáo từ số liệu thực tế của các đơn vị.